Translate Jam To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

shtyp; ngjesh; ngecje; reçel


jam I [xhæm] v.,n. -v 1. bllokoj. 2. pengoj. 3. ngec. 4. zhurmoj, i bëj zhurmë (një radiostacioni), bllokoj; streets jammed with cars rrugë të zëna nga makinat; the telephone lines are jammed linjat telefonike janë të zëna; jam one's brakes on frenoj papritmas. 5. fus me force; rras; ngjesh; jam one's hat on one's head ngjesh kapelën në kokë; he jammed his finger in the door i zuri gishtin dera. 3. ngec, bllokohet (një mekanizëm)
-n 1. bllokim (trafiku); lëmsh (makinash); turmë (njerëzish). 2. gjendje e vështirë; telash; pisk; be in/get into a jam e kam pisk, gjej belanë; get sb out of jam nxjerr nga belaja dikë

jam II [xhæm] n. reçel; marmelatë

you want jam on it! shumë kërkon! s'ke të ngopur!
that's money for jam! të (e) paguajmë për të ndenjur kot
jam-packed ['xhæmpækt] adj. gj.fol. i mbushur dinga, i ngjeshur fort
jam session ['xhæm'seshën] n. koncert me improvizime xhaz

AM [æm/ ëm//ei'em] shkurtim i amplitude modulation valë AM (me amplitude të moduluar)
A.M. [ei'em] shkurtim i lat. ante meridiem para dreke
AM [æm/ ëm] n. shkurtim i artium magister magjistër i artit (Master of Arts degree (Latin))
Am [æm/ ëm] n. shkurtim i americium element kimik radioaktiv
Am. shkurtim i America Shtetet e Bashkuara të Amerikës; Amerika veriore; Amerika jugore; Amerika
am [æm/ ëm] jam
be [bi:;bi] për të qenë, jam (Infinitive to be; Present Simple (1st pers. sing.) am; Present Simple (2nd pers. sing. & plural forms) are; Present Simple (3rd pers. sing.) is; Past Simple (1st & 3rd pers. sing.) was; Past Simple (2nd pers. sing. & plural forms) were; Present Participle being; Past Participle been; Future will be)
[ai æm] unë jam [ajm] forma e shkurtuar e I am = unë jam [æm] jam (veta e 1, e tashme dëftore e foljes be)

mpleksje, turmë


Translate the Engels term jam to other languages