Translate Jams To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaaljam I [xhæm] v.,n. -v 1. bllokoj. 2. pengoj. 3. ngec. 4. zhurmoj, i bëj zhurmë (një radiostacioni), bllokoj; streets jammed with cars rrugë të zëna nga makinat; the telephone lines are jammed linjat telefonike janë të zëna; jam one's brakes on frenoj papritmas. 5. fus me force; rras; ngjesh; jam one's hat on one's head ngjesh kapelën në kokë; he jammed his finger in the door i zuri gishtin dera. 3. ngec, bllokohet (një mekanizëm)
-n 1. bllokim (trafiku); lëmsh (makinash); turmë (njerëzish). 2. gjendje e vështirë; telash; pisk; be in/get into a jam e kam pisk, gjej belanë; get sb out of jam nxjerr nga belaja dikë

jam II [xhæm] n. reçel; marmelatë

you want jam on it! shumë kërkon! s'ke të ngopur!
that's money for jam! të (e) paguajmë për të ndenjur kot
jam-packed ['xhæmpækt] adj. gj.fol. i mbushur dinga, i ngjeshur fort
jam session ['xhæm'seshën] n. koncert me improvizime xhaz


mpleksjet


Translate the Engels term jams to other languages