Translate January To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaaljanar


['xhæniueri] n. janar (pl. Januaries, Januarys) (JANAR m. Muaji i parë i vitit. E ftohta e janarit. Ditët e para të janarit. Në pushimet e janarit. Një Janari dita e parë e vitit.)


Months of the year (Muajt e vitit)

January
[‘xhænjuëri] = janar
February [‘februëri] = shkurt
March [ma:ç] = mars
April [‘eiprill] = prill
May [‘mei] = maj
June [xhu:n] = qershor
July [xh’ëllai] = korrik
August [‘o:gëst] = gusht
September [sep’tembë] = shtator
October [ok’toubë] = tetor
November [nou’vembë] = nëntor
December [di’sembë] = dhjetor


janar


Translate the Engels term january to other languages