Translate Keepers To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal['ki:pë:] n 1. mbajtës; mbajtëse. 2. rojë. 3. kujdestar; mbrojtës (i dikujt). 4. sport. portier. 5. bujtinar. 6. kllapë, kapëse

keeping ['ki:ping] n 1. mbajtje; mirëmbajtje; in the keeping of nën kujdesin e; in safe keeping në dorë të sigurt. 2. ruajtje, konservim. 3. festim, kremtim; the keeping of Thanksgiving Day festim i Ditës së Uratave. 4. pajtim, harmoni; in/out of keeping with në harmoni/në stonim me


rojet, ruajtësit


Translate the Engels term keepers to other languages