Translate Keeping To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

duke mbjatur


['ki:ping] n 1. mbajtje; mirëmbajtje; in the keeping of nën kujdesin e; in safe keeping në dorë të sigurt. 2. ruajtje, konservim. 3. festim, kremtim; the keeping of Thanksgiving Day festim i Ditës së Uratave. 4. pajtim, harmoni; in/out of keeping with në harmoni/në stonim me [ki:p] v.,n. -v (pt.,pp. kept) 1. mbaj; keep the change mbaje kusurin; he keeps to himself ai rri mënjanë, nuk përzihet; keep oneself fit e mbaj veten në formë; he has kept his looks ende duket i pashëm; keep sb waiting e lë dikë të presë; keep him at it! aty mbaje, le të vazhdojë! keep the engine running e mbaj motorin ndezur; I'll keep you to your promise do të të detyroj ta mbash premtimin; keep sth from sb ia mbaj të fshehur diçka dikujt; keep it to yourself/sth from sb ia mbaj të fshehur diçka dikujt; keep it to yourself/under your hat mbaje për vete, mos ia thuaj njeriu. 2. vë mënjanë; ruaj; keep it somewhere safe ruaje në një vend të sigurt; 'keep in a cool place' 'të ruhet në vend të freskët'. 3. mbyll, mbaj mbyllur; keep sb in prison mbaj të burgosur dikë. 4. ndal; pengoj; mbaj gjatë; what kept you? pse u vonove? you're keeping me from my work nuk po më lë të punoj; keep one's children from school nuk i çoj fëmijët në shkollë. 5. plotësoj, respektoj, i përmbahem; keep an appointment respektoj takimin, nuk mungoj në takim. 6. kam, mbaj, rris (bagëti, pula). 7. mbaj me, i plotësoj nevojat; earn enough to keep oneself fitoj sa për të mbajtur veten; keep sb in food and clothing mbaj dikë me ushqim e veshje. 8. mbaj (ditar, llogaritë); keep a record/note of sth mbaj shënim diçka; to keep the books of a firm mbaj llogarinë e një firmë
. 9. vazhdoj; rri; keep (to the) left/right vazhdo/rri majtas/djathtas; keep straight on! vazhdo drejt! keep doing sth vazhdoj të bëj diçka; keep going! jepi! forca! keep at sb nuk i ndahem dikujt; keep at it! jepi, vazhdo! keep still/quiet rri urtë, e qep gojën; keep together rrimë bashkë; keep to one's bed rri në shtrat; keep to oneself rri mënjanë. 10. përmbahem, frenohem, frenoj veten; keep from doing sth përmbahem, nuk bëj diçka. 11. mbahem (me shëndet); how are you keeping? si je? a mbahesh? she is keeping better ajo po bëhet më mirë. 12. pret (puna); this business can keep kjo punë pret.
-n 1. strehë e ushqim; he earns his keep ai fiton sa për strehë e ushqim. 2. kullë kryesore, pirg kryesor (i kështjellës). • for keeps a) për t'ia futur xhepit (fitim); b) përgjithmonë. • keep alive mbaj gjallë, ruaj; keep the ball rolling mbaj gjallë bisedën; keep body and soul together mbaj frymën gjallë, e shtyj me të keq; keep a cool/level head ruaj gjakftohtësinë; keep one's feet ruaj drejtpeshimin, nuk rrëzohem; keep one's head rri i qetë, s'e humb pusullën.

keep away ['ki:p ë'wei] a) largoj; b) (from) pengoj (nga shkolla etj); c) prapsem
keep back ['ki:p bæk] prapsem, bë'j mbrapa
keep down ['ki:p daun] a) ul, pakësoj (çmimet, shpenzimet); b) përmbaj, frenoj, ndrydh (zemërimin); c) resht, qetësoj (qenin); d) shuaj (kryengritjen); e) e mban (ushqimin i sëmuri), nuk e vjell; f) ngel në klasë; he was kept down a year ngeli një vit; g) zbres; rri poshtë
keep in ['ki:p in] a) mbaj në shtëpi (një fëmijë të sëmurë); b) mbaj në shkollë; c) fus brenda (barkun); d) (with sb) mbaj miqësi (me dikë)
keep off ['ki:p of] a) heq, largoj; keep your hands off! hiqi duart! mos prek! 'keep off the grass' mos shkelni mbi bar; if the rain keeps off po nuk ra shi
keep on ['ki:p on] a) vazhdoj; don't keep on so!, don't keep on about it! mjaft më!, lëre, të shkretën! b) mbaj (kapelën në kokë); c) mbaj ndezur (dritën)
keep out ['ki:p aut] a) nuk e fut (të ftohtit); b) nuk e lë; keep sb out of trouble nuk e lë dikë të ngatërrohet në sherre/telashe; c) mos hyrë; 'keep out' 'ndalohet hyrja'; you keep out of this! ti mos u përziej! keep time mbaj ritmin; eci me hap të rregullt
keep up ['ki:p ap] a) mbaj lart, mbaj gjallë (kurajën, shpresat); b) lë pa gjumë; the noise kept me up all night zhurma më la pa gjumë gjithë natën; c) ruaj, vazhdoj (traditën, letërkëmbimin); d) ushtroj, mbaj gjallë (një gjuhë të huaj); keep up the good work! ashtu, të lumtë! keep it up! vazhdo kështu! he'll never keep it up nuk ka për t'ia dalë mbanë; e) mbaj, mirëmbaj (pronën); f) nuk mbetem prapa; keep up with the times eci me hapin e kohës; keep up with the Joneses gj.fol. nuk mbetem prapa fqinjëve
keeper ['ki:pë:] n 1. mbajtës; mbajtëse. 2. rojë. 3. kujdestar; mbrojtës (i dikujt). 4. sport. portier. 5. bujtinar. 6. kllapë, kapëse.
keeping ['ki:ping] n 1. mbajtje; mirëmbajtje; in the keeping of nën kujdesin e; in safe keeping në dorë të sigurt. 2. ruajtje, konservim. 3. festim, kremtim; the keeping of Thanksgiving Day festim i Ditës së Uratave. 4. pajtim, harmoni; in/out of keeping with në harmoni/në stonim me
keepsake ['ki:pseik] n. kujtim, dhuratë për kujtim

duke mbajtur


Translate the Engels term keeping to other languages