Translate Nailed To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[neil] n.,v. -n 1. thua; bite one's nails ha thonjtë. 2. gozhdë. • hard as nails a) i fortë fizikisht; b) i pamëshirshëm, i pashpirt; hit the nail on the head gj.fol. qëlloj në shenjë; i bie në të; on the nail aty për aty, në vend, sakaq./-vt 1. gozhdoj, mbërthej me gozhdë. 2. gj.fol. fiksoj. 3. gj.fol. kap, mbërthej; përlaj. 4. fig, vë me shpatulla pas murit.

nail down [neil daun] a) gozhdoj; b) gj.fol. siguroj, shtie në dorë
nailbrush ['neilbrash] n. furçë thonjsh
nailfile [neilfail] n. limë thonjsh


gozhduar


Translate the Engels term nailed to other languages