Translate Names To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaalemra


[neim] n.,v. -n 1. emër; what's your name? si të quajnë? go by/under the name of e quaj veten, qarkulloj me emrin; know sb only by name e njoh dikë vetëm për emër/nga emri; take sb's name and address i marr dikujt të dhënat (emër e adresë); put one's name down for (tickets etc) shkruaj emrin në listë për (bileta etj); regjistrohem (në një kurs etj). 2. titull (libri). 3. nam, emër, reputacion, famë; he has a name for being honest ai është me nam për ndershmëri. 4. person i njohur, personalitet; he's a big name in show business është figure e shquar në botën e artit të skenës. • call sb names fyej/shaj dikë; in name only sa për emër, sa për formë; in the name of a) në emër të; b) për hir të; to one's name në emrin tim (vë para).
-vt 1. quaj, i vë emrin; pagëzoj (anijen etj). 2. përmend, zë në gojë. 3. i gjej emrin, identifikoj. 4. nxjerr në pah, shpalos (argumente etj). 5. fiksoj, jap, caktoj (një çmim). 6. emëroj, caktoj.

name-calling ['neimkoling] n. sharje; shpifje, përgojim.
name day [neim dei] n. ditë e emrit; ditë e pagëzimit.
name-dropping ['neimdroping] n. përmendje emrash të shquar (në bisedë etj); he's always name-dropping ai përmend gjithë kohës emra personashtë shquar.
nameless [neimlis] adj 1. pa emër; i paemërtuar. 2. i panjohur, anonim (autor). 3. që s'i vë dot emër. 4. i pagjuar, që s'ta nxë goja (krim).
namely ['neimli] adv. domethënë, që do të thotë.
nameplate ['neimpleit] n. pllakëz metalike (në derë).
namesake ['neimseik] n. adash, emnak.


emrat


Translate the Engels term names to other languages