Translate Qualified To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

kualifikova-uar


['kwolëfaid] adj 1. i aftë, kompetent, i kualifikuar; me diplomë; me dëshmi aftësie; i lejuar, që ka të drejtë të; she was not qualified for that job ajo nuk i përmbushte kushtet/kërkesat për atë punë; they are not qualified to vote ata nuk e kanë të drejtën për të votuar. 2. i kushtëzuar; me rezervë; it was a qualified success ishte një sukses i pjesshëm; qualified praise vlerësim pozitiv me njëfarë rezerve. 3. i modifikuar, i zbutur.
['kwolëfai] v. (qualifies, qualifying, qualified) 1. aftësoj, i jap aftësi/mundësi; kualifikoj; lejoj, autorizoj; qualify sb to do sth/for sth aftësoj dikë për të bërë diçka/për diçka. 2. modifikoj; zbus (qëndrimin); vë një rezervë; vë kusht, kufizoj; nuancoj; you should qualify that remark duhet ta zbutësh pak atë vërejtje. 3. përshkruaj; cilësoj (edhe gram.); he hardly qualifies as a poet atë zor se mund ta quash poet. 4. diplomohem; siguroj/ kam titujt (dëshmitë) e duhur (a); qualify for a job përmbush kërkesat për një punë. 5. sport. kualifikohet (skuadra). 6. drejt. bën të aftë; jep fuqi ligjore

qualifying ['kwolëfajing] adj 1. kaluese (notë). 2. pranimi (test, provim). 3. sport. kualifikimi; qualifying heat eliminatore, ndeshje kualifikimi. 4. drejt. prove, stazhi (periudhë). 5. fin. qualifying shares aksione garancie. 6. gram. cilësues, cilësor


i kualifikuar


Translate the Engels term qualified to other languages