Translate Qualifying To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

['kwolëfajing] adj 1. kaluese (notë). 2. pranimi (test, provim). 3. sport. kualifikimi; qualifying heat eliminatore, ndeshje kualifikimi. 4. drejt. provë, stazhi (periudhë). 5. fin. qualifying shares aksione garancie. 6. gram. cilësues, cilësor

qualify ['kwolëfai] v 1. aftësoj, i jap aftësi/mundësi; kualifikoj; lejoj, autorizoj; qualify sb to do sth/for sth aftësoj dikë për të bërë diçka/për diçka. 2. modifikoj; zbus (qëndrimin); vë një rezervë; vë kusht, kufizoj; nuancoj; you should qualify that remark duhet ta zbutësh pak atë vërejtje. 3. përshkruaj; cilësoj (edhe gram.); he hardly qualifies as a poet atë zor se mund ta quash poet. 4. diplomohem; siguroj / kam titujt (dëshmitë) e duhur (a); qualify for a job përmbush kërkesat për një punë. 5. sport. kualifikohet (skuadra). 6. drejt. bën të aftë; jep fuqi ligjoreduke kualifikuar


Translate the Engels term qualifying to other languages