Translate Qualitative To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal['kwolitëtiv] adj. cilësor; cilësie; qualitative analysis kim. analizë cilësore

qualitatively ['kwolitëtivli] adv. cilësisht, si cilësi, nga ana cilësore
quality ['kwolëti] n 1. cilësi, kualitet; of good/high / the best quality i një cilësie të mirë/të iartë; i cilësisë më të lartë; of poor/bad/low quality i një cilësie të dobët/ të keqe/të ulët; this wine has quality kjo është verë me kualitet; quality control kontroll i cilësisë. 2. veti, cilësi; dhunti; she has real quality ajo ka klas; artistic qualities dhunti artistike. 3. karakter, natyrë; pozitë; in the quality of a lawyer në cilësinë e avokatit, si avokat. 4. rang shoqëror; pozitë e lartë. 5. njerëz të rangut (të lartë). 6. attr. i cilësisë së lartë; i mirë; the quality papers shtypi serioz


cilësor


Translate the Engels term qualitative to other languages