Translate Race To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
lot
arroyo
bustle
current
drive
extraction
freshet
gush
hustle
inflow
jog trot
kindred
mold
number
outflow
put on
quicken
rush
swash
type
undertow
variety
waterworks
zip

garëkind I [kaind] adj 1. i mirë; i dashur; i sjellshëm; bujar. 2. i gjindshëm; i përzemërt; kind words fjalë të përzemërta. • would you be kind enough to...?, would you be so kind as to...? a do të keni mirësinë të...? it's very kind of you (to do) po tregoheni shumë i sjellshëm (që po...); thank you for the kind loan of your car ju faleminderit që patët mirësinë të më huani makinën tuaj. (Adjective kind, Comparative kinder, Superlative kindest)

kind II [kaind] n 1. lloj, soj; all kinds of things gjithëfarësoj gjërash; some kind of plant një lloj bime; he is not the kind of person to... ai nuk është nga ata që..; what kind of an answer is that/do you call that? ç'përgjigje është kjo?, përgjigje i thua kësaj? something of the kind diçka e tillë/e këtij lloji; nothing of the kind! aspak!; në asnjë mënyrë! they're two of a kind ata janë shumë të ngjashëm. 2. racë. 3. natyrë, tip, karakter; after one's/its kind sipas natyrës/karakterit të vet; in kind a) në natyrë (pagesë); b) fig. me të njëjtën monedhë, në po atë mënyrë (ia kthej; c) në karakter, përsa i takon natyrës /tipit; kind of gj.fol. disi; pothuaj; I kind of thought this would happen pothuajse e kisha parashikuar, e prisja që të ndodhte kështu; she looked kind of worried ajo dukej disi e shqetësuar; of a kind a) njëlloj, të njëjtë; b) njëfarësoj; two boxes and a board made a table of a kind dy arka dhe një dërrasë sajonin njëfarë tryeze.

vrapoj, bëj garë


Translate the Engels term race to other languages