Translate U To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal
u, U [ju:] n. u, U germa e njëzetenjëtë e alfabetit anglez

U [ju:] n.,adj. Br. -n. kin. (shkurtim për universal) për publikun e gjerë; U film film për publikun e gjerë/për të gjitha moshat etj./-adj.,gj.foi. (shkurtim për upper-class) i ngritur, me nivel; it's not very U to... nuk është fort me nivel/shik të...; non-U i rëndomtë
U n. kim. shkurtim për uranium
U-bend ['ju:bend] n 1. bërryl (tubi). 2. bërryl, kthesë U


shkronjë e alfabetit anglez


Translate the Engels term u to other languages