Translate Understanding To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

duke kuptuar; kuptim


[andë:'stænding] adj.,n. -adj 1. që ta di hallin, mirëkuptues. 2. dashamirës./-n 1. kuptim, të kuptuar; gjykim; it's beyond understanding nuk ta rrok mendja. 2. marrëveshje, ujdi; mirëkuptim; come to/have an understanding with sb bie në ujdi/kam një marrëveshje me dikë; understanding between the two countries mirëkuptim midis të dy vendeve.


duke kuptuar;
kuptim


Translate the Engels term understanding to other languages