Translate Wage To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
base pay
conduct
do
exercise
follow
gross income
hire
income
living wage
minimum wage
net income
pursue
remuneration
sliding scale
take up
use
wages

[weixh] n.,v. -n 1. rrogë, pagë; pagesë; hourly/ weekly wage pagesë me orë; pagesë javore; 3 days' wages rrogë e tri diteve; his wage is (wages are) $50 per week e ka rrogën/merr/ paguhet 50 dollarë në javë; get a good wage marr rrogë të mirë. 2. pl. fig. pagesë, pasojë; the wage of poor eating is illness pasoja e ushqimit të keq është sëmundja /-vt. bëj, zhvilloj, kryej; wage a campaign zhvilloj një fushatë.

wage bill ['weixh bill] n. bordero e pagesave, vëllim i pagave
wage(s) claim, wage demand ['weixhiz kllaim, 'weixh di'ma:nd] n. kërkesë page
wage(s) clerk ['weixhiz kla:k, kleë:k] n. pagator, llogaritar
wage cuts ['weixh kats] n. ulje rrogash
wage earner ['weixh ë:në:(r)] n. rrogëtar
wage(s) freeze ['weixh fri:z] n. bllokim i pagave
wage increase ['weixh in'kri:s] n. rritje rroge
wage packet ['weixh 'pækit] n. rrogë, zarf me paret e rrogës
wage scale ['weixh skeil] n. tabelë e pagave
wages slip ['weixh slip] n. kupon shoqërues i pages
wage-stop principle ['weixh stop 'prinsëpël] n. Br. adm. parim i moskapërcimit të pagës nga ndihma e papunësisë
wager ['weixhe:] v., n. -vt. (on, that) vë bast (për, se) /-n. bast; lay a wager ve/lidh/pres bast
waggery ['wægëri] n 1. gaz, gëzim. 2. shaka; vënie në lojë
waggish ['vvægish] adj 1. shakaxhi, hokatar. 2. me /për shaka. 3. lozonjar (vështrim)
waggishly ['wægishli] adv. me shaka
waggle ['wægël] v.,n. -v 1. tund (gishtin, lapsin). 2. vërtis nëpër gishta (kopsën). 3. tundet; luan (dhëmbi)


1. pagesë,
2. impenjim, implikim, veprim


Translate the Engels term wage to other languages