Translate Want To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
ask
break
curiosity
drought
exigency
follow
gripe
hope
interval
lust
must
nonoccurrence
outage
privation
run short
subtraction
thirst for knowledge
urge
wish

dua


[wont] v.,n. -v 1. dua, dëshiroj; I want you to tell me dua të më thuash; she was wanting to leave donte të ikte; you are not wanted here je i padëshirueshëm këtu. 2. kërkoj; the manager wants you të kërkon drejtori; she's wanted on the phone e kërkojnë në telefon; wanted by the police kërkohet nga policia; 'experienced waitresses wanted' 'kërkohen kameriere me përvojë'. 3. kam nevojë, më duhet; duhet; just what you wanted! tamam ajo që të duhej! you want to see his new car! duhet t'ia shohësh patietër veturën e re! 4. më mungon; she wants talent ajo s'ka talent, i mungon talenti; it wants ten minutes to midnight do edhe dhjetë minuta që të vijë mesi i natës. 5. jam nevojtar; they want for nothing ata nuk janë nevojtarë për asgjë.
-n 1. mungesë; for want of nga mungesa e, për shkak të mungesës së; for want of sth better në mungesë të diçkaje më të mirë; for want of sth to do nga që s'kishte ç'të bënte/me se të merrej. 2. nevojë, ngushticë, varfëri; be/live in want jam ngushtë; be in want of sth kam nevojë për diçka. 3. pl. kërkesa, nevoja; her wants are few kërkesat i ka të pakëta.

want ad [wont æd] n. amer. kërkesë në gazetë
wanted ['wontid] adj 1. i kërkuar nga policia; wanted for murder i kërkuar për vrasje. 2. kërkesë; put in a wanted advertisement nxjerr një njoftim për kërkesë në gazetë
wanting ['wonting] adj.,prep. -adj 1. që mungon; funds were wanting mungonin fondet. 2. që i mungon; i rnangët, i metë; wanting in sth që i mungon diçka; it was tried and found wanting doli se nuk ishte në rregull; he is a bit wanting keq e ka një dërrasë mangët, është ca i metë /prep. pa; an old desk wanting a drawer një tryezë e vjetër pa njërin sirtar; a month, wanting two days një muaj pa dy ditë


dua


Translate the Engels term want to other languages