Translate Weaker To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaalmë e dobët


[wi:k] adj 1. i dobët; jorezistent; i brishtë; i thyeshëm; weak foundations themele të dobëta. 2. i dobët; i paaftë, i pazoti; have weak eyes i
kam sytë të dobët; be weak at french jam i dobët në frengjisht. 3. i lehtë, i dobët (çaj, korent); e dobët (monedhë). 4. i dobët (karakter)

weaken ['wi:kën] v 1. dobësohet. 2. ligështohem. 3. pakësohet. 4. dobësoj; pakësoj
weakening ['wi:kening] n.,adj. -n 1. dobësim. 2. tek. lodhje (e materialeve) /-adj. dobësues
weakling ['wkkling] n 1. shëndetlig; ngordhalaq. 2. fig. i ngordhur, pulë e lagur
weakly ['wi:kli] adj.,adv. -adj. shëndetlig; i dobët /-adv. dobët; pa forcë, pa gjallëri
weakness ['wi :knis] n. dobësi (edhe fig.); have a weakness for sth kam dobësi për diçka

(Adjective weak, Comparative weaker, Superlative weakest)


i/e dobët


Translate the Engels term weaker to other languages