Translate Wells To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaalwell I [wel] n.,v. -n 1. pus (uji, nafte). 2. ndërt. kafaz (shkalle); kullë (ashensori). 3. Br. drejt. bankë e avokatëve. 4. fig. pus (njohurish)./-vi. del, gufon (loti). • well out a) kërcen (susta); b) shpërthejnë (lotët)
well II [wel] adv.,adj.,n.,interj. -adv. (better; best) 1. mirë; be doing well jam mirë; do well at school jam mirë me mësime; do quite well ndahem mjaft mirë; do well by sb tregohem i mirë me dikë, i bëj një të mirë dikujt; well I know it! e di fort mirë! 2. fort, mjaft, goxha; she is well past/over thirty ajo i ka kaluar me kohë të tridhjetat; well over a thousand shumë më tepër se njëmijë; he's well away është xurxull fare. 3. fare mirë; me të drejtë; one might well ask why fare mirë mund të shtrohet pyetja përse; she couldn't very well refuse ajo nuk ka sesi të refuzojë në asnjë mënyrë; you may as well tell her the truth bën mirë t'i thuash të drejtën; he apologized-well he might! ai kërkoi të falur dhe bëri shumë mirë! 4. plotësisht, mirë (e mirë); shake well before using tundeni mirë para përdorimit. 5. me hollësi, me imtësi. • as well a) gjithashtu, po ashtu; përveç kësaj; as well as a) si edhe; veç kësaj; b) po aq.
-adj 1. i mirë; i kënaqshëm; that's all very well, but... në rregull me këtë, por..; dakord, po..; It's just as well she asked bëri mirë që pyeti. 2. mirë me shëndet; he doesn't feel well nuk ndihet mirë; get well soon! shërim të shpejtë!
-n. e mirë; wish sb well i dua të mirën dikujt; let / leave well alone prov. më mirë prishet.
-interj. 1. pra; well, as I was saying pra, siç po thoja. 2. bah; well I never! bah, ç'më thua! 3. pa shiko; ja; Well! Well! Here's Jack! Shiko, shiko! Qenka Xheku! well there you are then! ja, e pe?

we'll [wi:l] = we shall; we will ne do të
welladay ['welëdei] interj. vjet. shih wellaway
well-adjusted [welë'xhastid] adj. i pjekur; i ekuilibruar; gjakftohtë
well-advised [welëd'vaizd] adj 1. i matur; i mençur. 2. i bërë me mend (veprim) • well-appointed [welë'pointid] adj. e pajisur mirë (shtëpi)
wellaway [welë'wei] interj. vjet. eh!
well-balanced ['wel'bælënst] adj 1. i balancuar/i rregulluar si duhet. 2. i matur, i përmbajtur
well-behaved [welbi'heivd] adj 1. i sjellshëm. 2. e urtë, e bindur (kafshë)
well-being [wel'biing] n. mirëqenie; mbarëvajtje
wellborn [wel'bo:n] adj. nga familje e mirë
well-bred [wel'bred] adj 1. i sjellshëm, i edukuar. 2. nga familje e mirë. 3. race, e racës (kafshë)
well-connected [welkë'nektid] adj 1. nga familje e mirë; me lidhje të rëndësishme. 2. i përmbledhur (paragraf)
well-defined [weldi'faind] adj. i qartë; i përcaktuar mirë
well-disposed [weldis'pouzd] adj. dashamirës
well-doing [wel'du:ing] n 1. drejtësi. 2. mirësi
well-favo(u)red [wel'feivë:d] adj. i pashëm
well-fed [wel'fed] adj. i ushqyer mirë; i shëndetshëm; i shëndoshë
well-fixed [wel'fikst] adj. gj.fol. i kamur, në gjendje
well-found [wel'faund] adj. i pajisur me të gjitha
well-founded [wel'faundid] adj. i bazuar; me themele të shëndosha
well-groomed [wel'gru:md] adj. i pastër; i ndrequr, i ujdisur
well-grounded [wel'graundid] adj 1. i bazuar; me themele të shëndosha. 2. i ditur, me njohuri të shëndosha
wellhead ['welhed] n 1. burim. 2. krye pusi
well-heeled [wel'hi:ld] adj. zhrg. i kamur; i pasur
well-informed ['welinfo:md] adj 1. i mirinformuar. 2. i ditur, me kulturë të gjerë
well-kept [wel'kept] adj. i mbajtur mirë; i përkujdesur
well-known ['welnëun] adj. i mirënjohur
well-mannered ['welmænë:d] adj. i sjellshëm, i lëmuar
well-marked [wel'ma:kt] adj. i qartë, i dallueshëm
well-meaning [wel'mi:ning] adj. dashamirës; me qëllime të mira
well-meant ['welment] adj. i nisur nga qëllimet më të mira
well-nigh ['welnai] adv. gati, pothuaj, thuajse
well-off ['welof] adj 1. në gjendje të mirë; i kamur; i pasur. 2. fig. i fituar; i lumtur
well-placed [wel'pleist] adj 1. në vend të përshtatshëm. 2. me pozitë
well-preserved [welpri'zë:vd] adj. i mbajtur mirë, që nuk e tregon moshën
well-proportioned [welprë'po:shënd] adj. i formuar, me trup të rregullt
well-read ['welred] adj. i kënduar; i ditur
well-rounded [wel'raundid] adj. i harmonishëm (stil); e ujdisur mirë (fjali)
well-spoken [wel'spoukën] adj 1. gojëtar, që di të flasë. 2. i thënë bukur, i shprehur si duhet
wellspring ['welspring] n 1. burim. 2. fig. burim i pashtershëm
well-suited [wel'su:tid] adj. i përshtatshëm; i volitshëm
well-timed [wel'taimd] adj. i llogaritur mirë, në kohën e duhur
well-to-do [weltë'du:] adj. i kamur; i pasur
well-turned [wel'të:nd] adj 1. i shprehur bukur. 2. me trajtë të bukur/të rregullt
well-turned-out [weltë:nd'aut] adj. i veshur bukur, elegant
well-wisher ['welwishë:] n. dashamirës
well-worn [wel'wo:n] adj 1. i ngrënë, shumë i përdorur. 2. fig. i konsumuar, bajat


puset


Translate the Engels term wells to other languages