Translate Whimpered To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal['wimpë:] n.,v. -n 1. rënkim. 2. qaravitje. 3. angullimë, kuitje /-vi 1. rënkoj. 2. qaravitet (fëmija). 3. angullin, kuit (qeni)

whimpering ['hwimpëring] n.,adj. -n 1. rënkim. 2. qaravitje. 3. angullitje, kuisje /-adj. i qaravitur (ton, zë).


qaj me zë të ulët


Translate the Engels term whimpered to other languages