Translate Wronging To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[rong] adj.,adv.,n.,v. -adj 1. i gabuar; wrong answer përgjigje e gabuar; my watch is wrong ora ime është gabim; it's the wrong road for Gostivar nuk është rruga që të çon në Gostivar. 2. i padrejtë, i gabuar; it is wrong to tell lies nuk është mirë të gënjesh; it was wrong of you to hit him bëre gabim që e qëllove. 3. i papërshtatshëm; pa vend; jo ajo që duhet; the wrong clothes for the occasion veshje e papërshtatshme per rastin; fig. she's on the wrong side of thirty ajo i ka kaluar të tridhjetat. 4. që nuk shkon, që s'është në rregull; something's wrong with him/my leg/ the car ai diçka ka; se ç'më ka këmba; makina ka një problem; there's nothing wrong with saying that... nuk ka ndonjë të keqe që të thuash se...; he's wrong in the head ai s'është mirë nga trutë.
-adv. keq; gabim; don't get me wrong mos më keqkupto; take somebody up wrong ia marr tjetër për tjetër dikujt; you've got it all wrong e ke kuptuar krejt gabim. • go wrong a) ngatërroj rrugën; b) gaboj në llogari; c) përfundon keq; dështon (plani); d) pëson defekt (makina); e) shkon keq (ora).
-n 1. e keqe; do wrong bëj keq. 2. padrejtësi; right a wrong ndreq një padrejtësi; two wrongs don't make a right padrejtësia nuk ndreqet me një padrejtësi të re; you do him wrong in thinking that.. ti i bie në qafë padrejtësisht duke menduar se..; they did him wrong kanë abuzuar me të. 3. faj; be in the wrong jam fajtor, bëj faj./-vt. trajtoj padrejtësisht; i bie në qafë.

wrongdoer ['rongdu:ë:] n. keqbërës
wrongdoing ['rongdu:ing] n. keqbërje
wrongful ['rongful] adj. i gabuar, i papërligjur, i padrejtë
wrongful dismissal ['rongful dis'misël] n. pushim i padrejtë (nga pu­na)
wrongfully ['rongfuli] adv. gabim; padrejtësisht
wrong-headed ['ronghedid] adj 1. i gabuar në gjykim. 2. kokëfortë, kryeneç
wrongly ['rongli] adv 1. gabim. 2. padrejtësisht. 3. keq, jo si duhet. 4. gabimisht
wrongness ['rongnis] n 1. pasaktësi; gabim. 2. padrejtësi. 3. e keqe


duke gabuar


Translate the Engels term wronging to other languages