Translate Wrought To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[ro:t] v.,adj. -pt.,pp vjet e work.-adj 1. i punuar, i bërë. 2. i farkëtuar, i rrahur.

wrought iron [ro:t 'aië:(r)n] n. hekur i farkëtuar
wrought up [' rotap] adj. i irrituar, i nervozuar


përpunoj


Translate the Engels term wrought to other languages