Translate Year To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal



Gerelateerde termen:
annum
common year
defective year
fortnight
hour
lustrum
moon
quinquennium
sun
twelvemonth
weekday

vit


[jië:, jë:] n 1. vit, mot; every/last/next/this year çdo vit; vitin e kaluar; vitin tjetër, mot; këtë vit, sivjet; all the year round gjithë vitin, gjatë gjithë vitit; over the years, as years go by me kalimin e viteve. 2. pl. moshë; get on in years moshohem; well on in years mjaft i moshuar; look old for one's years dukem më i moshuar nga ç'jam. 3. pl. kohë e gjatë; for years me vite; prej vitesh. 4. vit shkollor; kurs; in my year at school në një vit me mua në shkollë; in the third year në vitin e tretë (të universitetit). 5. vit prodhimi (i verës); vit emetimi (i pullës, monedhës). • a year and a day drejt. një vit e një ditë; year by year vit për vit, vit pas viti; year in, year out përherë; vazhdimisht.

yearbook ['jië:buk] n 1. vjetar statistikor. 2. vjetar i aktiviteteve shkollore
yearling ['jië:ling] n.,adj. -n. kafshë një vjeçe./-adj. njëvjeçar, me moshë një vit
yearlong ['jië:long] adj 1. njëvjeçar, që zgjat një vit. 2. shumëvjeçar, që zgjat me vite
yearly ['lië:li] adj.,adv. -adj 1. i përvitshëm; një herë në vit. 2. njëvjeçar, që zgjat një vit. 3. e një viti, vjetore (rrogë)./-adv 1. vit për vit; një herë në vit. 2. në një vit, për një vit
year-round ['jië:raund] adj.,adv. gjatë gjithë vitit
yrs. shkurtim për years

vit


Translate the Engels term year to other languages